"Glöm inte vem du är" : En kvalitativ studie om yrkesidentifikation inom polisen

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Sammanfattning:

Ett införlivande av yrkesrollen och en identifikation utefter denna är något som händer många individer, speciellt vid dem tillfällen yrket kräver mycket av individens engagemang och tillförlitlighet. Studien syftar till att undersöka yrkesgruppen polis och hantering och möjliga strategier som kommer med det komplexa yrket, och då specifikt upplevelsen av närmandet mellan yrkesliv och privatliv. Även att se om olika strategier för hantering och gränsdragning mellan yrkesliv och privatliv existerar. I denna studie har en kvalitativ metod tillämpats och en intervjustudie inom poliskåren utgör det empiriska material som studien baserar sig på. Materialet har i sin tur analyserats utefter valda teorier inom Goffmans dramaturgiska perspektiv i samband med en teori om individens befinnande i en mittenregion. Den tidigare forskningen kring ämnesområdet har tillfört en större förståelse och kunskap kring polisens arbete. Resultatet visar på att den otydliga gränsen mellan yrkesliv och privatliv är något som existerar hos poliser och att det inte är den fysiska platsen denne befinner sig på som bestämmer vilken region polisen befinner sig i, utan snarare att det är beteende relaterat. Resultat från studien visar att inträdandet i en mittenregion hjälper poliserna i deras arbete genom att distinktioner lättare skapas mellan yrkesliv och privatliv. Inträdandet i mittenregionen kan anses som en mer omedveten strategi för att inte extremerna mellan sfärerna ska skapa komplikationer i gränsdragningen hos polisen. Kollegornas betydelse för individen är något som visar sig på många olika sätt i resultatet, främst kan det med en bra relation och förhållande till kollegorna hjälpa individen i gränsdragningen och då framför allt i det kanske mer medvetna strategin om att separera yrkesliv och privatliv och på det sättet inte ta med arbete till det privata.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)