Paulin test av fonologisk medvetenhet: en normering samt utvärdering av testet och faktorer som kan påverka deltagarnas resultat

Detta är en Magister-uppsats från Lunds universitet/Logopedi, foniatri och audiologi

Sammanfattning: Fonologisk medvetenhet definieras som förmågan att uppmärksamma, reflektera och manipulera språkljud i ord. I logopedisk diagnostik av specifika läs- och skrivsvårigheter, dyslexi, utreds bland annat fonologisk medvetenhet eftersom forskning har visat att brister i denna förmåga är karaktäristiskt för många individer med dyslexi. Många av de testen som används saknar emellertid normvärden för elever i mellanstadiet och högstadiet. Vi har därför samlat in normvärden på ”Paulin test av fonologisk medvetenhet, reviderad version 2012” för elever i årskurs 4 och elever i årskurs 6. Vi ville även undersöka om eleverna i årskurs 6 presterar bättre än de i årskurs 4, utvärdera testet och undersöka sambandet mellan olika faktorer och slutresultat på testet. Deltagarna består av 58 elever från årskurs 4 och 55 elever från årskurs 6. I studien deltog åtta skolor med en spridning både geografiskt och demografiskt. Vår studie visade att elever i årskurs 6 har ett genomsnittligt högre medelvärde än elever i årskurs 4. Medelvärdet för deltagarna i årskurs 4 är 31,6 poäng och medelvärdet för deltagarna i årskurs 6 är 38,7 poäng. Testet har ett Cronbachs Alpha-värde på 0,868, en god reliabilitet. Ålder i månader hade starkast korrelation med slutresultatet, ett positivt samband. Tidigare logopedkontakt, hereditet (språk- och/eller läs- och skrivsvårigheter hos en nära släkting), andraspråk och nytta av längre svarstid uppvisade negativa samband med slutresultatet. De nämnda faktorerna kunde tillsammans förklara 29,3 % av variansen på slutresultatet, det vill säga totalpoäng på testet. Testet är lämpligt för bedömning av fonologisk medvetenhet för årskurs 4 och årskurs 6 då det har god reliabilitet och deltagarna sprider sig vad gäller testresultat. Vår förhoppning är att våra normvärden för ”Paulin test av fonologisk medvetenhet reviderad version 2012” för årskurs 4 och årskurs 6 får klinisk relevans vid läs- och skrivutredningar.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)