Internationaliseringsmotiv till Österrike för svenska små och medelstora företag

Detta är en Kandidat-uppsats från Linköpings universitet/Nationalekonomi; Linköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Författare: Tilda Forslin; Samuel Trennelius; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Den här kandidatuppsatsen syftar till att undersöka möjliga internationaliseringsmotiv till Österrike för svenska små och medelstora företag och utforma ett underlag till vidare forskning på området. Uppsatsen uppmuntrar vidare en studie baserad på små och medelstora svenska företag som har etablerat sig i Österrike eftersom dessa utgör en stor andel av samtliga verksamheter i Sverige och även EU, och de svenska företagen har ökat sin internationalisering på senare tid. Underlaget till vidare studier är formulerat i form av en intervjuguide baserat på internationaliseringsteori och fem intervjuer med personer som har arbetslivserfarenhet av internationalisering genom att ha hjälpt företag i deras internationaliseringsprocesser.Det analyseras möjliga motiv från intervjuerna och vid sidan av intervjuerna redogörs tidigare forskning på området som förklarar företags internationaliseringar. Uppsalamodellen, nätverksmodellen och Porters diamant är olika forskningmodeller som valts för denna uppsats i syfte att ge en bred uppfattning av internationaliseringsprocessen. Detta för att ge oss stöd i formulerandet av möjliga motiv och frågor till intervjuguiden för vidare forskning. Frågorna är menade att ställas i intervjuer med de enskilda svenska små och medelstora företagen som internationaliserat sig till Österrike och vi lämnar de till en vidare studie att använda.Närheten till Tyskland respektive Östeuropa, nätverk, produkt- och tjänstrelaterade motiv, stöd och statliga förhållanden samt slumpmässiga faktorer är de möjliga internationaliseringsmotiv till Österrike som denna uppsats funnit för svenska små och medelstora företag. Intervjuguiden som syftar att finnas som stöd till vidare forskning består av frågor som är baserade på ovan nämnda motiv. Frågorna presenteras och analyseras under resultat, och intervjuguiden presenteras i sin helhet i Appendix.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)