Biokol i substratblandningar : möjlighet för plantskolenäringen att minska användning av torv

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Biosystems and Technology (from 130101)

Sammanfattning: Genom att använda andra typer av material för substratblandningar till odling av träd och buskar i plantskolenäringen kan man minska användningen av torv. I detta självständiga arbete har olika material använts till försök för att se möjligheter till att hitta alternativ till delar i ett, ur växtens synpunkt, bra substrat. Arbetet har utförts i samarbete med Essunga Plantskola AB och syftet med studien har varit att undersöka möjligheten att minska mängden torv genom att använda den egenproducerade biokolen i substratblandningar med även andra komponenter. Plantskolan vill använda dessa blandningar till sin containerodling av buskar. Tanken med det självständiga arbetet har också varit att undersöka om man kan hitta ett substrat som passar till trädodling i Air-Pot, som liknar kolmakadam. Det självständiga arbetet har varit en försöksodling där Fagus sylvatica fk GOTTÅSA E och Ulmus laevis har odlats under fyra månader för att sedan jämföra skott- och rottillväxt i de olika substraten. En del av försöken har också varit att ser hur de kemiska och fysiska egenskaperna på substraten har ändrats under försökets gång. Sett till de olika substratblandningarna som undersöktes finns det stora förhoppningar om att hitta material som passar ihop med biokolen. Dessa kan sedan användas både till containerodling av buskar och till trädodling i Air-Pot. En fortsättning av detta arbete hade varit att titta på arbetsmiljön för de som arbetar med biokol och de andra material som fanns med i försöken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)