Ordningsvakters erfarenheter av våld och hot i arbetslivet samt vilken betydelse interaktion och samarbete har vid upprätthållande av ordning.

Detta är en M1-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS); Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

I föreliggande studie åsyftas att erhålla en djupare förståelse om ordningsvakters erfarenheter och upplevelser av våld och hot. Vi vill även få klarhet i vilken betydelse samspelet mellan kollegorna har, samt vad interaktionen mellan ordningsvakterna och gästerna har för betydelse för upprätthållandet av ordning där de arbetar. Uppsatsen har genomförts i en sydsvensk mindre stad. För insamling av empiri har vi nyttjat oss av kvalitativ metod, där 10 semistrukturerade intervjuer genomförts där 10 respondenter av olika kön deltagit. En delvis deltagande observation på en nattklubb har även genomförts som ett komplement till intervjuerna. I tolkningen av materialet har vi genomgående nyttjat en hermeneutisk samt en dubbel hermeneutisk ansats.  Resultatet har analyserats utifrån teoretiker som bland annat Thomas Scheff, Rupert Brown, Travis Hirschi, Herbert Blumer och Randall Collins. I analysens belyses aspekter som nedtoning av våld, förebyggande av våld och hot och uppehållandet av sociala band genom anpassning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)