Musikpedagogik i förhållande till klassrummets förutsättningar

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Syftet med studien var att få ökad kunskap om klassrummets betydelse i förhållande till musikpedagogik. Utgångspunkten var att få mer vetskap om hur rumsmiljön påverkar musikpedagogiken och hur det med hjälp av enkla medel går att påverka undervisningen genom att manipulera det befintliga rummet och hur det i så fall påverkar eleverna men också läraren. Detta utfördes metodiskt genom filmade observationer samt intervjuer med musikpedagogen vid tre återkommande tillfällen under samma typ av undervisningssituationer. Vid varje tillfälle observerades klassrummet utifrån tre olika förutsättningar som därefter analyserades. Studiens resultat påvisar att enkla förändringar i klassrummets förutsättningar förändrar elevernas beteende men även pedagogens agerande. Resultatet indikerar bland annat ökad koncentration, fokusering samt trygghet. Studiens tvärvetenskapliga ansats där musikpedagogik kombineras med infallsvinklar från arkitekturdesign med fokus på musikundervisning i klassrummet kan bidra till det musikpedagogiska forskningsfältet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)