Betydelsen av sjuksköterskans kommunikationen vid omvårdnad av patienter med cancer : Litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Dalarna/Omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Cancer är en sjukdom som drabbar många individer och kan ha dödlig utgång. I sjuksköterskans profession är det i vårdsammanhang sannolikt att kontakt sker med patienter som diagnostiserats med cancer. Denna litteraturöversikt är gjord för att belysa synen på kommunikation med patienter diagnostiserade med cancer. Syfte: Att beskriva sjuksköterskans kommunikation vid omvårdnad av patienter med cancer. Metod: En litteraturöversikt där 12 vetenskapliga artiklar analyserades. Resultat: Åtta kategorier identifierades, Sjuksköterskans erfarenhet av patientkommunikation har betydelse, osäkerhet om att berätta sanningen om diagnos och prognos påverkar kommunikation, partnerskapet mellan sjuksköterskan och patienten underlättar kommunikation, hinder för sjuksköterskan och patientens kommunikation, kommunikationen påverkades av att sjuksköterskan var en mellanhand i omvårdnaden, kommunikation om sexualitet var svårt, vidareutbildning ökar sjuksköterskans kommunikativa förmåga och det finns ett behov av att kommunicera på ett empatiskt sätt. Slutsats : Vid en personcentrerad vård är sjuksköterska-patient relationen viktig att upprätthålla för att patienten ska kunna ha bibehållen autonomi och självbestämmande. Genom att sjuksköterskan kommunicerar sanningsenligt och empatiskt kan detta vara möjligt. Kommunikationen mellan sjuksköterska och patienter med cancer är komplex. Kommunikationen är en viktig del för att skapa tillit i en god omvårdnad. Vidareutbildning i kommunikation behövs för att sjuksköterskor ska kunna förbättra sina kommunikativa förmågor och för att ge förbättrad omvårdnad.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)