Effekten av intra- och extraoralsensorisk intensivbehandling med eltandborste : Hos nio barn med Down syndrom

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/Logopedi; Linköpings universitet/Logopedi

Sammanfattning:

Barn med Down syndrom (DS) har problem med hypotonus och hyposensitivitet som begränsar rörligheten i ansiktets och munnens muskulatur, vilket därmed försvårar tal och sväljning. Målet med en intra- och extraoralsensorisk behandling är att öka medvetenheten och kontrollen av munnens muskulatur, dess rörelser, spänning och känsel.  Syfte med föreliggande studie var att undersöka effekten av en intra- och extraoralsensorisk intensivbehandling med eltandborste hos en grupp barn med DS och hypotonus. Effekten valdes att studeras utifrån områdena orofacial funktion, läppslutning, talproduktion och oralsensorik. Nio barn i åldrarna 6 till 12 år genomgick behandlingen med fyra behandlingstillfällen i veckan under fyra veckor. Före behandlingsstarten gjordes en baseline-mätning och efter utvärderades behandlingseffekten vid tre tillfällen, utspritt på tre veckor. Bedömningsmaterialet som användes bestod av NOT-S och kompletterande intervjufrågor till föräldrar, delar av STORM och SVANTE samt eftersägning.  Resultaten visar på att det sker någon form av förbättring för alla deltagare, inom minst ett område. Effekten av behandlingen varierade mellan deltagarna. Det är därför viktigt med individanpassad intervention, då samma metod inte alltid fungerar, är meningsfull och mottas lika bra hos alla patienter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)