Läroplanen ... Nä, inga sånna fancy grejer! En etnografisk studie om skapande verksamhet på fritidshem

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Rebecca Staafgård; [2015]

Nyckelord: Estetik; Bildskapande; Barns bildskapande; Modest;

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att belysa hur pedagoger arbetar med skapande verksamhet påfritidshemmen, hur det sker och vad pedagogen har för motiv och syfte kring sitt arbete medskapande verksamhet.För att få en ökad förståelse för ovanstående syfte söker vi svar på följande frågor:- Hur arbetar pedagoger med skapande verksamhet på fritidshemmen?- Använder sig pedagoger av styrda aktiviteter?- Använder sig pedagoger av färdiga mallar?- Är pedagogen drivande i barnens skapande?- Vad är pedagogernas motiv och syfte med den skapande verksamheten?- Utgår pedagogen från styrdokument?- Har pedagogen en teori bakom syftet med aktiviten?Undersökningen analyserar vi ur ett sociokulturellt perspektiv och tar stöd av Thavenius(004) bok ”Skolan och den radikala estetiken”. Vi har använt oss av följande kompletterandedatainsamlingsmetoder:- Observationer- Halvstrukturerade intervjuer- LoggboksanteckningarResultatet visar på att pedagoger arbetar med skapande verksamhet på olika sätt, beroende påvad de har för synsätt på skapande verksamhet. Deras synsätt beror i sin tur på intresse,kunskap och självförtroende. Vi har sett konkreta exempel på radikal och modest estetik menresultatet pekar på att det finns en gråzon som innebär att radikal och modest estetik kan gåhand i hand i pedagogers undervisning vad gäller skapande verksamhet på fritidshem. Dettagäller även pedagogernas motiv och syfte med den skapande verksamheten. Ingen avpedagogerna föredrog att ha styrda aktiviteter med barnen och ytterligare en gemensamnämnare var att alla upplevde att de tog en roll i bakgrunden då barnen arbetade medskapande verksamhet. Pedagoger använder sällan aktivt styrdokument i sin planering ochmallar används av alla tillfrågade, på olika sätt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)