"Det handlar om att se varje individ– och hela barnet" : En studie om förskollärares arbete med barn som kanupplevas utåtagerande

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Detta examensarbete syftade till att öka kunskapen om arbetet med barn som anses uppvisa ett utåtagerande beteende i förskolan. Jag valde att skriva om detta område då jag upplevde mig sakna kunskaper för att hantera situationer där barn blir utåtagerande. Studien bygger på kvalitativa intervjuer med tre förskollärare. Materialet har analyserats utifrån en tematisk analysmetod, genom att materialet har grovsorterats med hänsyn till examensarbetetsforskningsfrågor. Resultatet visar hur det enligt informanterna kan finnas många orsaker till ett utåtagerande beteende. När barnet blir utåtagerande används olika strategier beroende på situationen. Exempelvis lyfts ett lågaffektivt bemötande som betydelsefullt. I ett förebyggandearbete betonas bland annat goda relationer samt anpassningar utifrån barnets behov. En slutsats utifrån arbetet är vikten av att få syn på de tillfällen där beteendet uppstår, snarare än att sebarnet som problematiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)