Patienters upplevelser av undervisning i diabetes typ 2

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap; Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap

Sammanfattning: Diabetes typ 2 är i dag en av de största folksjukdomarna, och den fortsätter att öka successivt. Fetma, som oftast beror på dåliga matvanor och låg fysisk aktivitet, är en stor bidragande orsak till ökningen. När en person drabbas av diabetes innebär det att patienten bör ändra sin livssituation när det gäller kost och motion. Undervisning av sjuksköterska kan stödja patienten i denna omställning. Syftet med denna studie är att beskriva patienters erfarenheter av undervisning i diabetes typ 2.Datainsamlingen genomfördes genom sökning i databas Cinahl, Pubmed, och sökningar i andra artiklars referenser. Studien genomfördes som litteraturstudie av kvalitativa artiklar som analyserades med hjälp av Evans analysmodell. Utifrån analysen av artiklarna skapades resultatet som framställdes med kategorier och subkategorier. Resultatet utmynnade i två kategorier och åtta subkategorier. Kategorier är: (1) Undervisningens innehåll (2) Patienternas önskemål. Subkategorier är: (a) kost (b) medicinering (c) kontroll av sjukdomen, (d) information om sjukdom (e) önskan om mer tid, (f) önskan om kontinuitet, (g) stöd och uppmuntran, (h) gruppmöte. Litteraturstudiet visar att patienter inte får den undervisning de är i behov av.I diskussionsavsnittet diskuteras frågan om patientens önskan om kontinuitet, information om sjukdomen samt patienters behov av stöd och uppmuntran.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)