Nätverk i produktutvecklingsfasen med fokus hållbarhet

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Miljön är idag ett stort globalt problem, företag inom textilbranschen står idag för en stor del utav den negativa miljöpåverkan. Detta då framtagningen av bland annat fibrer, trådar, tyger och kläder är väldigt miljöbelastande då det under tillverkningsprocessen går åt stora mängder vatten, kemikalier och energi. För att få bukt med denna miljöbelastning som företag inom textilindustrin står för krävs nya strategier och sätt att arbeta. Att ha tillgång till ett brett nätverk av olika aktörer i produktutvecklingsfasen bidrar till att nya idéer och sätt att arbeta skapas hos textilföretagen och är därför en möjlig lösning på miljöproblemen inom branschen. Ett nätverk och samarbete av olika aktörer leder till att kunskap och information delas aktörerna sinsemellan och på så sätt kan de gemensamt komma på innovativa lösningar. Syftet med denna studie är att få en djupare inblick huruvida de lokala textilföretagen i Borås arbetar med nätverk när det kommer till produktutveckling med fokus hållbarhet. En analys av tidigare teorier har studerats tillsammans med analys av den insamlade empirin för att få svar på motiven till varför textilföretag i Sjuhäradstrakten arbetar med nätverk i produktutvecklingsfasen, eller till varför de väljer att inte göra det. En studie av hur textilföretagen i Sjuhäradstrakten använder sig utav sitt nätverk då det kommer till att få fram en hållbar produktutveckling har även genomförts. Empirin består utav fem intervjuer med lokala textilföretag Sjuhäradstrakten för att få svar på studiens syfte. Resultatet visar att samtliga företag är positiva till att arbeta i nätverk samt att det finns många motiv till att ingå i ett nätverk/samarbete. Studien visar också på att ett nätverk av olika aktörer bidrar till ökad hållbarhet inom den egna organisationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)