Implementering av 5S i sjukvården : Ett arbete på Södra Älvsborgs Sjukhus

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Författare: Noah Lindgren; Erik Wetterhorn; [2016]

Nyckelord: Lean; 5S; SÄS; hjärtavdelning; förråd; TPS;

Sammanfattning:

Sjukvården står inför stora utmaningar med en åldrande befolkning och större behov av

effektiviseringar för att hålla kostnaderna för samhället nere. Toyota har blivit världsledande

när det gäller effektiviseringar och att skapa mervärde för sina kunder. Detta har de uppnått

genom att ha skapat sin unika företagskultur som uppmuntrar ständiga förbättringar.

Sjukvården skiljer sig avsevärt från tillverkande verksamheter som Toyota, men trots detta

kan sjukvården lära sig mycket av Toyotas och andra tillverkande företags arbetssätt. Denna

rapport syftar till att undersöka möjligheterna och begränsningarna som kan uppstå av att

använda sig av verktyg från Lean management som används i stor del i industrin och

implementera den i sjukvården.

Rapporten avgränsar sig till Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås till hjärtavdelningen där man

redan påbörjat en implementering av Leans principer och i synnerhet dess verktyg 5S.

Rapporten studerar de tidsbesparingar som uppstår när man standardiserar och strukturerar ett

förråd för sjukvårdsverktyg. Resultaten kan sammanfattas som att kapitalbindningen kan

minskas, personalnöjdheten ökar samt att stora tidsbesparingar sker om man använder sig av

verktyget 5S. För att lyckas med detta krävs engagemang från ledning och anställda samt att

man ständigt arbetar för att förbättra verksamheten och målmedvetet eliminera slöseri.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)