Patienters upplevelser av att vänta på ennjurtransplantation : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

Sammanfattning: Bakgrund: Njuren är det mest donerade organet i Sverige och så många som 445 stycken transplantationer av njurar utfördes 2021. Som sjuksköterska är det viktigt att öka förståelsen kring patientens upplevelse för att främja trygghet och ett gott välbefinnande. Sjuksköterskan har en viktig roll i omvårdnaden i form av information och stöd.  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa patienters upplevelser av att vänta på en njurtransplantation. Metod: Det utfördes en litteraturöversikten med en kvalitativ ansats. Med den här metoden identifierades problemområdet som sammanställdes och sammanfattades med hjälp av redan tillgänglig forskning och kunskap för att fastställa kunskapsläget inom området.  Resultat: Det redovisades fem teman utifrån tio kvalitativa vetenskapliga artiklar som beskriver patientens upplevelse i väntan av en njurtransplantation. De fem teman som identifierades var: Att vara inskriven på väntelistan, en väntan utan tydligt slut, livet på paus, lycka och död samt önskan om stöd.  Slutsats: En njurtransplantation var nyckeln till ett nytt liv för människor som levde med en sviktande njure och behandlas med dialys. Många av patienterna som var med på väntelistan hade tappat hoppet och behövde mer information och stöd från vårdpersonalen för att hitta strategier och återfå hoppet för en fungerande vardag. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)