Attityder till modersmål och modermålsundervisning : En studie av fyra föräldrars inställning till modersmål och modersmålsundervisning

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Författare: Anna Valbäck; [2014]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Denna uppsats belyser fyra föräldrars inställning till modersmål och modersmålsundervisning. Syftet med undersökningen har varit att studera vilka attityder föräldrarna uppvisar och finna orsaker till dem. Även deras upplevelser av samhällets attityder till modersmål belyses. För att uppnå syftet användes en kvalitativ forskningsmetod där fyra föräldrar intervjuades enskilt. Gemensamt för informanterna är att de har eller har haft barn i den svenska skolan i vilken de har rätt till modersmålsundervisning. Resultatet är tydligt. Alla fyra informanter uppvisar positiva attityder till modersmål. Den tydligaste orsaken till varför de anser att det är viktigt med modersmål är att det stärker och utvecklar barnens identitet. Informanterna menar också att det underlättar kommunikationen med släktingar. Föräldrarna är även positiva till modersmålsundervisning men här framkommer det dock en del negativa attityder. Det som upplevs positivt är att modersmålsundervisningen ger barnen trygghet och att det är främjande för barnens språkutveckling. Negativa faktorer som framkommer är att informanterna ser brister i modersmålsundervisningens organisation och undervisningens utformning. Utöver det upplevs även kraven utifrån som en negativ faktor. När det kommer till hur informanterna ser på samhällets attityder till modersmål och modersmålsundervisningen är de alla enade om att attityden är positiv.

 

Nyckelord: attityder, föräldrar, modersmålsundervisning,

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)