DIGITALISERING I SVENSKA SKOLAN En studie om hur digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Jessica Helander; Emmalyn Hietala; [2019-05-07]

Nyckelord: Digitalt verktyg; digitalisering; app; IT; IKT; dator;

Sammanfattning: Syfte: Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare upplever att digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet. Detta leder oss till dessa frågeställningar: • Vilka digitala verktyg används av lågstadielärarna i undervisningen? • Vilka fördelar och nackdelar upplever lärarna med tillgången till digitala verktyg i undervisningen? • Hur upplever lärarna att digitala verktyg påverkar elevernas lärande och motivation? Teori: Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Det hänvisade till begreppet mediering. Mediering innebar användningen av materiella eller fysiska verktyg som tekniker för att utföra uppgiften. Metod: Vi använder oss av kvalitativ undersökningsmetod. Vi samlade primär informationskälla genom att intervjua sju lärare i lågstadiet med fokus på användningen av digitala verktyg i undervisningen. Vi tog sekundära data från litteratur , avhandling och tidigare forskning. Resultat: Resultat visade att kommunala skolor i Sverige är utrustad med digitala verktyg

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)