DIGITALISERING I SVENSKA SKOLAN En studie om hur digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet

Författare: Jessica Helander; Emmalyn Hietala; [2019-05-07]

Nyckelord: Digitalt verktyg; digitalisering; app; IT; IKT; dator;

Sammanfattning: Syfte:Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare upplever att digitala verktyg påverkar undervisning i lågstadiet.Detta leder oss till dessa frågeställningar:• Vilka digitala verktyg används av lågstadielärarna i undervisningen?• Vilka fördelar och nackdelar upplever lärarna med tillgången till digitala verktyg i undervisningen?• Hur upplever lärarna att digitala verktyg påverkar elevernas lärande och motivation?Teori:Vi kopplade vår studie till Lev Samenovich Vygotskijs sociokulturella perspektiv. Det hänvisade till begreppet mediering. Mediering innebar användningen av materiella eller fysiska verktyg som tekniker för att utföra uppgiften.Metod:Vi använder oss av kvalitativ undersökningsmetod. Vi samlade primär informationskälla genom att intervjua sju lärare i lågstadiet med fokus på användningen av digitala verktyg i undervisningen. Vi tog sekundära data från litteratur , avhandling och tidigare forskning.Resultat:Resultat visade att kommunala skolor i Sverige är utrustad med digitala verktyg

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)