Att skapa en psykolog : en studie om psykologers upplevelse av det praktiska tjänstgöringsåret med grundad teori som forskningsstrategi

Detta är en Magister-uppsats från Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete; Örebro universitet/Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete

Sammanfattning: Studien syftade till att undersöka hur psykologer upplever skapandet av sin profession under den praktiska tjänstgöringsperioden. Vi använde oss av grundad teori som kvalitativ metod för datainsamling och databearbetning. Vi intervjuade 14 psykologer och fann ett antal centrala teman som var återkommande i intervjuberättelserna. Dessa handlade om hur sociala interaktioner med omgivningen påverkade den egna processen i att bli psykolog. Datamaterialet genererade en teori som visar hur psykologen under PTP-året är en del i ett möte och interaktion med organisation, erfarenheter, utveckling och den egna individen. Dessutom framkom en processmodell som påvisade fem processer som samverkar under PTP-året. Dessa processer är reflektionsprocess, känsloprocess, yrkesrollprocess, lärandeprocess samt yrkesidentitetsprocess. Slutligen använde vi oss av respondentvalidering för att kvalitetssäkra de upptäckta fynden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)