Den ojämnställda skolan. -En kvalitativ studie av kenyanska och svenska lärares

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Sammanfattning: Ett ständigt aktuellt ämne är jämställdhet. Detta kan bero på att det för många kan ses som en självklarhet men att det ändå tycks svårt att praktisera. Allas rätt att bestämma över sig själv och utveckla sin personlighet ingår i FN:s (1948) förklaring av mänskliga rättigheter. Med detta som grund ligger denna studies fokus på hur lärare beskriver jämställdhetsarbete i skolverksamheten, lärares tankar och erfarenheter kring jämställdhet och vilka metoder de använder för att uppnå en jämställd undervisning. Studien fokuserar inte bara på svenska skolan utan även på den kenyanska skolan då det var av intresse att undersöka hur jämställdhet i skolan tar sig uttryck i två kulturellt olika länder. Sverige placerar sig som nr 4 på World Economic Forum’s jämställdhetslista över världens länder, medan Kenya hamnar på 63:e plats. Genom intervjuer med verksamma lärare i Sverige och Kenya har empiri samlats in och analyserats med utgångspunkt i Hirdmans (1988) och Hardings (1986) teorier kring genussystemet. Övrig forskning behandlar hierarki inom kön, lärares genusmedvetenhet samt hur kön skapas. Studiens resultat har visat att lärarna beskriver liknande metoder kring hur de arbetar med jämställdhet och att det tycks finnas en vilja att göra detta. Dock beskriver två lärare att det brister främst i Sverige gällande organisationen i detta arbete. Medan kenyanska lärarstudenter får dessa metoder i sin utbildning beskriver svenska lärare att de måste finna sina egna metoder. Däremot fanns en större försiktighet hos de svenska lärarna gällande att generalisera och att kategorisera elever utifrån kön.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)