Kostnader för lagerstyrning vid ökad omsättning : En fallstudie hos IV Produkt AB

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund - För alla företag som behöver leverera varor till sina kunder spelar lagerstyrning i försörjningskedjor en viktig roll (Pfohl et al. 1999). Grundprincipen inom lagerstyrning är att när utbud och efterfrågan inte är i samma storlek uppstår ett lager (Breuer och Baum, 2005). I samband med lagerstyrning uppstår olika kostnader som är kopplade till olika aktiviteter angående råvarulager. Målsättningen med lagerstyrning är enligt Arda och Hennet (2006) att balansera två motsatta mål, att hålla lager låga för att frigöra kapital och samtidigt ha tillräckligt höga lagernivåer för att hålla produktionen igång med höga servicenivåer. Det är därmed av yttersta vikt att uppmärksamma behovet av att upprätthålla en optimal lagernivå, anser Singh (2008). IV Produkt ser ljust på framtiden med en förväntad dubblad omsättning till år 2020. De inser samtidigt att det kommer uppstå problem eftersom kapitalbindningen i råvarulagret inte kan följa den förväntade utvecklingstakten, då företaget inte har möjlighet att expandera det befintliga lagerutrymmet. (Svensson, HR-/Produktionschef, 20150129) Syfte - Studiens syfte är att beskriva IV Produkts nuvarande lagerstyrning gällande deras råvarulager och vilken lagerkostnad det utgör för företaget. Vidare avser studien att ta fram vilka olika sätt IV Produkt kan arbeta med sin lagerstyrning av råvarulagret, utan att utöka lagerutrymmet och fortfarande upprätthålla en hög lagerservicenivå. Studien kommer till sist att beräkna vilka kostnader detta kommer resultera i för IV Produkt. Metod - Denna uppsats är uppbyggd utifrån en fallstudie, som består av en enfallsstudie med en analysenhet som undersökningsdesign, eftersom det endast är IV Produkts organisation och anskaffningsprocess som har studerats. För att besvara syftet med studien har författarna använt sig av datainsamling i form av intervjuer, observationer, företagsdokument samt gjort olika beräkningar. Slutsats - IV Produkt har använt utbyggnationer som lösning att styra sitt lager. Lagret kontrolleras av affärsystemet för de artiklar som har säkerhetslager och en visuell kontroll sker för övriga artiklar. Orderkvantiteterna sätts idag utifrån efterfrågan och leverantörernas ledtid för leverans. Företaget har bestämda leveransdagar från leverantörer som ger anpassade beställningsdagar. Vid överbelastning av inkommande gods tillförs intern hjälp från andra avdelningar. Vi som författare har kommit fram till förbättringsförslag där företaget ska sträva efter optimal lagernivå och att samtliga artiklar bör styras av affärssystemet. För att få fram lagerservicenivån föreslås att börja mäta andelen komplett levererade orders. Orderkvantiteten bör beräknas och sättas till ekonomisk orderkvantitet. IV Produkt behöver få till en tydligare kommunikation med sina leverantörer och även förhandla till jämnare flöde av inleveranser. Från att företaget tidigare använt MO-pålägg vid beräkning av lagerkostnader, har författarna med hjälp av en lagerkostnadsmodell och den förändrade lagerstyrningen tagit fram tre teoretiskt ackumulerade totala lagerkostnader, utifrån 93, 96 och 99 procent vald lagerservicenivå. Det framkommer att vald servicenivå har märkbar inverkan på vad den totala lagerkostnaden kommer uppgå till för IV Produkt år 2020.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)