Vårdpedagogik vid behandling av äldre inom tandvård : En uppfattning från äldre patienter

Detta är en Magister-uppsats från Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Författare: Diva Gotex Petersson; [2015]

Nyckelord: Tandvård; pedagogik; äldre;

Sammanfattning: Äldre befolkningen ökar i Sverige och de har större risk att drabbas av sämre tandhälsa. Tandvårdsprofessionella måste vara medvetna om denna situation och att denna befolkningsgrupp behöver en särskild behandling i dagliga tandvårdsarbeten för en bättre oral hälsa.   Syften med denna studie är att undersöka vad äldre patienter anser om tandvårdsgivares pedagogiska förmåga vid behandling av äldre individer.   Metoden för denna studie har varit en kvalitativ forskningsstrategi med kvalitativa intervjuer för att undersöka äldre patienters uppfattningar kring vårdpedagogiska kunskaper hos tandvårdsgivare. Analysen av empirin utfördes utifrån fem teman. Den första tema är förståelse av äldre patienter inom tandvård.  De fyra resterande teman är: kunskap, kommunikation, kompetens och erfarenhet samt patientundervisning.   Resultat Tandvårdskunskaper ligger inom omvårdnadsområdet och pedagogik därför måste tandvårdsprofessionella känna till och utveckla flera discipliner inom det tvärvetenskapliga kunskapsfältet mellan munvård, pedagogik och organisation. Denna studie har visat att äldre uppfattar att det existerar pedagogisk brist vid behandling av äldre patienter inom tandvården. Om äldre patienters uppfattningar stämmer skulle det krävas mer pedagogisk patientundervisning inom äldre tandvården för att i sin tur förbättra munhälsan i denna grupp av patienter. Studien visar även att äldre patienters önskemål är att få en bättre undervisning av tandvårdsprofessionella, men äldre patienter önskar även att bli förstådda individuellt vid undervisningen och behandlings process.  Nyckelord: Tandvård, pedagogik, äldre.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)