Effekten av tejpning vid patellofemoralt smärtsyndrom : En systematisk litteraturstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Fysioterapi

Sammanfattning: Abstrakt Bakgrund: Patellofemoralt smärtsyndrom är ett vanligt förekommande smärttillstånd. Tejpning som behandlingsalternativ är väl använt av fysioterapeuter, trots bristande vetenskapligt underlag. Det skulle vara av värde att undersöka vad tidigare evidens säger kring tejpning som behandling vid PFSS.  Syfte: Att sammanställa och kartlägga om tejpning som isolerad eller kombinerad behandling minskar smärta hos personer med PFSS. Kvalitetsgranska resultaten av randomiserade kontrollstudier (RCT) med PEDro och bedöma dess tillförlitlighet med GRADEstud.  Metod: För systemisk litteratursökning formulerades följande PICO. P: Friska personer med PFSS, I: Tejpning, C: Annan behandling/ingen behandling, O: Smärtintensitet mätt med etablerade mätinstrument. Inklusionskriterier var randomiserade kontrollerade studier, studier publicerade de senaste 20 åren, studier på engelska och studier som finns att tillgå i fulltext.Exklusionskriterier var studier som är tillgängliga mot avgift. Systematisk sökning genomfördes i Pubmed, Cochrane och Web of Science. Åtta studier inkluderades och granskades med PEDro. GRADEstud användes för att bedöma resultatets tillförlitlighet.  Resultat: De åtta inkluderade studiernas kvalitet varierade mellan medelgod och hög kvalitet, enligt PEDro scale. Gällande kombinerad behandling fann två av de sex inkluderande studierna en signifkant skillnad. Gällande isolerad behandling fann en av de två studierna en signifikant skillnad. Det sammanvägda resultatets tillförlitlighet graderades som mycket låg (+), enligt GRADEstud.  Slutsats: Tejpning som behandling har en tvetydig evidens. Därmed kan denna studie inte avgöra huruvida tejpning har smärtlindrande effekt eller ej vid PFSS. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)