Fysisk aktivitetsnivå, självkänsla och egenkontroll hos patienter med diagnosen depression : En kvantitativ enkätstudie

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

Sammanfattning: Bakgrund: Depression är en allvarlig sjukdom och en ledande orsak till funktionsnedsättning världen över. Det finns forskning som visar på positiva effekter av fysisk aktivitet vid depression. FaR “fysisk aktivitet på recept” innebär en skriftlig ordination på fysisk aktivitet som används inom vården vid bland annat depression. Självkänsla är en positiv eller negativ hållning en individ har gentemot sig själv och som påverkas vid depression. Depression kan också påverka egenkontrollen hos individer. Det saknas kunskaper om vilka faktorer som påverkar den fysiska aktivitetsnivån hos personer med depression. Självkänsla och egenkontroll skulle kunna vara betydelsefulla aspekter i detta sammanhang. Syfte: Syftet med studien var att undersöka uppfattad fysisk aktivitetsnivå, självkänsla och egenkontroll hos patienter med diagnosen depression. Metod: 27 patienter deltog i denna kvantitativa tvärsnittsstudie i form av en enkätundersökning. Data analyserades med deskriptiv- och icke-parametrisk statistik. Resultat: Deltagarna hade i genomsnitt en fysisk aktivitetsnivå på 205 aktivitetsminuter per vecka. Det fanns ingen signifikant skillnad i aktivitetsnivå hos de som erhållit FaR gentemot de som ej erhållit FaR. Det fanns ej heller någon signifikant skillnad i fysisk aktivitetsnivå mellan de som erhållit information om fysisk aktivitet jämfört med de som ej erhållit information. Det fanns ett svagt icke-signifikant positivt samband mellan uppfattad fysisk aktivitetsnivå och självkänsla (r= .04, p= .85), och ett svagt icke-signifikant positivt samband mellan uppfattad fysisk aktivitetsnivå och egenkontroll (r= .08, p= .70). Konklusion: Studiens resultat visade övergripande att majoriteten av patienternas aktivitetsnivå uppnådde rekommenderade nivåer. Både uppfattad självkänsla och egenkontroll resulterade i att vara något lägre än rekommenderat.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)