Den likvärdiga utbildningen : En granskning av den avdragsgilla läxhjälpens påverkan på utbildningssystemet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Linköpings universitet/Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärandeUtbildningsvetenskap

Författare: Madeleine Björk; [2013]

Nyckelord: läxor; läxhjälp; Rut-avdrag; likvärdighet; intervju;

Sammanfattning:

I mitt examensarbete har jag undersökt om avdragsgill läxhjälp riskerar att utmana utbildningssystemets likvärdighet utifrån ett utbildningssociologiskt perspektiv. Detta för att på så sätt närma mig ett svar på vad förslaget om ett utökat Rut-avdrag för inhyrandet av läxhjälp från läxhjälpsföretag kan innebära. Jag har även undersökt hur läxan diskuteras och debatteras i den politiska debatten såväl som i media. Jag har genomfört en kvalitativ undersökning där fyra pedagoger har fått svara på intervjufrågor som rör deras syn på läxor, och hur de ser på de läxhjälpsföretag som finns att hyra.

Läxans bakgrund, den aktuella debatten och den forskning som rör läxor visar på att det finns många olika åsikter kring ämnet. Både när det gäller definitionen av läxan och vem som gynnas av den samma. Motståndare och anhängare lyfter fram flertalet argument som rör ett avvecklande eller ett utökande av Rut-avdraget gällande läxhjälp. I min slutsats har jag kommit fram till att de som gynnas av ett utökat Rut-avdrag förefaller vara de som har det gott ställt ekonomiskt.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)