Mattespel för datorn : Analys av digitala läromedel ämnade för matematikundervisningen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning:

Syftet med denna rapport är att få mer kunskap om hur digitala läromedel kan främja elevers

kunskapsbildning i matematikundervisningen. Denna kvalitativa c-uppsats omfattar två delar. Den

första delen består i att utveckla ett verktyg för att kunna analysera datorprogram gjorda för

matematikundervisning. Detta verktyg baseras på tidigare analysverktyg, litteratur samt egna

erfarenheter. Den andra delen består i att analysera tre olika programvaror med hjälp av verktyget för

att se hur det fungerar samt se på vilka sätt programvarorna främjar matematikundervisningen.

Resultatet visar att verktyget fungerar bra och att de testade programmen är mycket olika och att alla

har sina egna styrkor för att underlätta matematikundervisningen. Alla program har självklart även

svagheter vilka främst består i att de inte tillräckligt tagit tillvara på de möjligheter det digitala mediet

ger programmen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)