Brinna för eller brännas ut : en enkätstudie om socialsekreterares arbetsförhållanden rörande utbrändhet.

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Socialhögskolan

Sammanfattning: Syftet med den här studien är att genom en analys av sekundärdata insamlat via en enkätstudie undersöka om det fanns någon korrelation mellan utbrändhet och social gemenskap, känslomässiga krav eller erfarenhet inom yrket. Analysen visar att endast en av dessa faktiskt hade någon korrelation med utbrändhet i det aktuella data setet. Denna korrelation låg mellan de känslomässiga kraven och den känslomässiga utmattningen. Detta är inte förvånande eftersom den känslomässiga utmattningen är grundstenen i Maslach utbrändhets teori. Denna studie bidrar med en bekräftelse av de känslomässiga kravens roll i risken för utbrändhet. Den bidrar även med att öppna upp för nya kritiska granskningar av den påståendet att social gemenskap i arbetet är ett skydd och det samma gäller påståendet gällande erfarenhet inom yrket.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)