Nedskrivningsprövning av goodwill enligt IAS 36 : En jämförande studie av dess efterlevnad i börsnoterade bolag på large cap-listan under åren 2005–2015

Detta är en Kandidat-uppsats från Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Sammanfattning: För mer än tio år sedan infördes IFRS 3/IAS 36 och det blev obligatoriskt för alla börsnoterade företag i Sverige att redovisa goodwill. Problemet är att IAS 36 är en komplicerad regel och studier visar en låg grad av efterlevnad. Företagen försöker nämligen att undvika att tillämpa regeln eftersom de tycker att nedskrivningen ger en negativ syn på företagen. Denna studie syftar till att beskriva hur väl börsnoterade företag inom telekommunikationsbranschen efterlever IAS 36 och jämföra hur den förändras över tid. Detta utförs genom att undersöka årsredovisningar från alla fyra börsnoterade på large-cap listan inom telekommunikationsbranschen och använda en kvantitativ metod samt välja standarden IAS 36 p. 134. Resultaten presenteras i tabeller och diagram. Studien kommer fram till att graden av efterlevnad är väldigt olika bland företagen samt att graden av efterlevnad förbättras med tiden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)