Strategiarbete under en rådande kris : En intervjustudie av företag inom resturang- och hotellbranschen

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

Sammanfattning: Bakgrund: När covid-19 spred sig i Sverige under våren 2020 blev både samhället, näringslivet och andra samhällsfaktorer drabbade. Regeringen utformade flera restriktioner under årets gång och speciellt drabbad blev restaurang- och hotellbranschen. För företagen blev det snabbt viktigt att anpassa sig och tillämpa rätt strategi för att överleva. När covid-19 drabbade världen i modern tid skapade det ett unikt tillfälle att undersöka vilka faktiska strategival företag har tillämpat under en kris. Syfte: Syftet med studien är att nå en djupare förståelse i hur företag arbetat med strategiförändringar till följd av covid-19 och hur planering används i företags strategiarbete. Metod: I denna studie tillämpas en kvalitativ forskningsmetod med en abduktiv ansats. För att kunna undersöka forskningsfrågan har en intervjustudie gjorts. Data har samlats in genom semistrukturerade intervjuer från sex olika företag som ligger till grund för empirin. Slutsats: I studien framkommer det att samtliga företag har arbetet med att tillämpa nya strategiförändringar för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet till följd av covid-19. Företagen har inte använt någon långsiktig planering vid deras strategiarbete. Deras strategiarbete i covid-19 har istället handlat om kortsiktig planering, samarbete, kommunikation och kreativt entreprenörskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)