Läs- och skrivsvårigheter - hur arbetar pedagogerna, utefter vad teorierna säger eller på egen hand efter egna erfarenheter och tankar?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning; Högskolan Kristianstad/Enheten för lärarutbildning

Författare: Susann Espling; Victoria Håkansson; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

Syftet med vår undersökning var att ta reda på hur pedagogerna arbetar med dyslexi. Vi ville ta reda på om pedagogerna arbetar utefter vad teorierna och styrdokumenten säger eller om de arbetar på egen hand efter egna erfarenheter och teorier. För att ta reda på detta valde vi att göra både personliga och mailintervjuer med både lärare och specialpedagoger. Våra resultat visade att de flesta arbetar efter teorierna och styrdokumenten. Alla våra respondenter använder sig av de hjälpmedel och åtgärder som finns att tillgå. Våra slutsatser visade att det är viktigt med struktur i arbetet och att man hela tiden arbetar med elevens självförtroende och att man ser till varje individ. Det är viktigt att tänka på att ingen är den andre lik och kan därför inte få samma hjälp som en annan. Vi har även skrivit exempel på fortsatt forskning som innefattar hur man arbetar med dyslexi i de högre åldrarna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)