Internprissättningens påverkan på styrningen - En fallstudie om hur internpriser tillämpas i en stor svensk koncern

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Bakgrund och problem: Den allt mer växande gränshandeln inom multinationella företaghar lett till komplexa frågor för världens skattemyndigheter och internationella regleringarsom implementerats i flertalet länder, vilka företag behöver ta hänsyn till. Dennaskatterelaterade aspekt har blivit allt viktigare när det gäller internprissättning och har tvingatföretag att ändra sin styrning för att fungera med regleringarna. När styrningen hamnar ibakgrunden, kan det hända att de interna behoven av internprissättning inte tillgodoses itillräcklig grad.Syfte: Syftet med uppsatsen är att ge en djupgående bild av hur en stor koncernsinternprissättningsmodell tillämpas för att i synnerhet undersöka hur koncernens strategipåverkas av interna och externa syften.Avgränsningar: Uppsatsen är en fallstudie av AB Volvo och dess koncern. AB Volvo kan ifolkmun blandas ihop med Volvo Personvagnar vilket uppsatsen inte ämnar undersöka.Uppsatsen kommer endast studera en koncern, vilket gör att inga generella slutsatser om allaföretag, men vissa mönster tros även påträffas hos andra multinationella koncerner.Metod: Uppsatsen är en fallstudie baserad på fyra intervjuer med tre olika personer.Uppsatsen är även baserad på forskning och litteratur inom området internprissättning. Denteoretiska referensramen och det empiriska materialet har sedan analyserats med hjälp avLevers of Control för att komma fram till relevanta slutsatser.Resultat och slutsatser: En koncern behöver i sin internprissättningsmodell ta hänsyn tillbåde interna och externa faktorer. Strategin måste ta hänsyn till och balansera destyrningsmässiga och skatterelaterade aspekter som finns för att fungera så bra som möjligtmed hänsyn till båda perspektiven. För att göra detta krävs att båda perspektiven prioriterasoch tillämpas på ett sätt som gör att de fungerar tillsammans.Förslag till fortsatt forskning: En fördjupad studie av hur fler företag inom branschen ellermultinationella företag tillämpar internprissättning för att på så sätt kunna dra mer generellaslutsatser.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)