Hjälp eller kontroll? En kvalitativ litteraturstudie om hur maktförhållanden kommer till uttryck i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Julianna Westerberg; [2022-02-18]

Nyckelord: förälder; omhändertagande; social barnavård; makt;

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att undersöka vilka resultat som framkommer i studier som beaktar föräldrars upplevelser av att ha sina barn placerade i samhällsvård samt genom begreppet makt söka förståelse för resultat som framkommer i de artiklar som särskilt berör föräldrars upplevelser av förhållandet till de socialarbetare de mött. Litteraturen som ligger till grund för studien består av nitton vetenskapliga artiklar och en rapport från sammanlagt åtta olika länder. Empirin sorterades genom en tematisk innehållsanalys och analyserades sedan utifrån ett maktperspektiv där fokus låg på relationell makt mellan socialarbetare och föräldrar och särskilt begreppen doxa och symbolisk makt. I resultatet framkom att föräldrar vars barn är placerade i samhällsvård vill vara så delaktiga som möjligt i planering av vården och vad som händer i barnets liv. Omhändertagandet kan leda till sorg-och krisreaktioner och att vara förälder på avstånd påverkar föräldrarnas identitetsuppfattning. Resultatet visar att föräldrarna upplever brist på insatser och att föräldrarna har en upplevelse av inte få uttrycka sig. Det finns alltid mycket makt närvarande när omhändertaganden sker. Förhållandet mellan socialarbetare och förälder formas av den ojämlika relation dem emellan där socialarbetaren besitter makt att både utöva kontroll och erbjuda hjälp.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)