Tensta kommunhus

Detta är en Kandidat-uppsats från KTH/Arkitektur

Författare: Beatrice Selander; [2021]

Nyckelord: Tensta; kommunhus; glasfasad; takpark; rund;

Sammanfattning: Tensta är en del av miljonprogrammet och byggdes 1966-1972. Några karaktäristiska drag för Tensta är: prefabricerade betongelement, brutalistiska byggnadsideal samt en gatustruktur baserad på ett rakt rutnätssystem. Projektets teman har varit att: 1) bryta mot den befintliga arkitekturen och stadsplaneringen, 2) förstärka den biologiska mångfalden, 3) placera makten synligt. 1) En rund byggnad luckrar upp Tenstas mer strikta gatustruktur och planering. Fasadmaterialet, som består mestadels av glas, blir också ett avbrott från de omgivande tunga betong- och putsfasaderna. Glasets transparens skapar även ett symboliskt värde. 2) Högst upp i byggnaden är en takpark placerad. Här kan mindre till medelstora träd växa. Taket är ett grönt intensivt tak, vilket innebär att vegetationen kan planeras minutiöst för att maximera den biologiska mångfalden. Även på marknivå, på ledningsgruppens terrass samt på det överblivna taket, planteras vegetation för att maximera den totala gröna arean på tomten.  3) Utifrån ett medborgarperspektiv fyller maktens plats i byggnaden en symbolisk roll. Därför har den avdelning som sitter på mest makt (ledningsgruppen), placerats synligt för medborgarna. Ledningsgruppen är placerad på plan ett och går att se från entréplan samt från Tenstagången.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)