Överkonfidens - en fråga om ämnesområde, bedömningstyp och person

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Sammanfattning:

Syftet med studien var att undersöka om grad av överkonfidens kunde variera mellan olika ämnesområden, med kontroll för svårighetsgrad. Ytterligare syfte var att undersöka hur överkonfidens varierar mellan olika bedömningstyper och personer. Mätinstrumenten som användes var dels frågeformulär om melodifestivalvinnare och nobelpristagare med självbedömningsfrågor om prestation, samt frågeformulär om extraversion och neuroticism. Totalt deltog 139 respondenter. Resultatet visade realistisk bedömning inom ämnesområdet melodifestivalvinnare och underkonfidens inom ämnesområdet nobelpristagare, med kontroll för svårighetsgrad. Det förelåg ingen skillnad mellan bedömningstyperna. Män visade överkonfidens medan kvinnor visade realistisk bedömning. Det förelåg negativa samband mellan extraversion samt neuroticism, och differens mellan bedömning och prestation. Förslag på framtida forskning är att vidare undersöka sambandet mellan extraversion och överkonfidens med frågeformulär konstruerade för att generera överkonfidens.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)