Kommunala eller privata äldreboenden? En kvalitativ studie om skillnader mellan chefernas arbetsförhållanden på kommunala och privata äldreboenden

Detta är en C-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Sammanfattning: Uppsatsens bakgrund är att det idag förs en intensiv debatt kring privatisering av äldreomsorgen i allmänhet och privatisering av äldreboenden i synnerhet. Utifrån det väcktes tanken hos oss om att göra en studie om chefernas upplevda arbetssituation. Vi beslutade att undersökningen skulle ha en jämförande ansats mellan den privata och kommunala sektorns chefer. Det föll sig naturligt för oss att göra en kvalitativ studie baserad på intervjuer. Informanterna bestod av åtta chefer: Fyra från den privata sektorn och fyra från den kommunala sektorn. Syftet var alltså att undersöka om det finns skillnader i den upplevda arbetssituationen mellan verksamhetsformerna. Frågeställningen löd: Boenden inom äldreomsorgen drivs idag både i kommunal och privat regi. Kan vi se några skillnader i chefernas sätt att uppleva sitt arbete beroende på vilken regi de arbetar inom? Materialet är allt för litet för att kunna göra anspråk på att vara generaliserande men ger en bild av hur chefernas upplevelse av sitt arbete kan vara. Den teoretiska anknytningen av det empiriska materialet sker i Webers byråkratiska modell och i Hackman & Oldhams motivationsmodell. Skälet till att använda dessa två teorier grundade sig i tanken om att utforska påverkan från strukturen och psykologiska aspekter i upplevelsen av sitt arbete. Analysen har skett i tre steg: De två teorierna har applicerats och slutanalysen har skett i en avslutande diskussion. Resultatet visar att det finns skillnader: Chefer i privat verksamhet visar sig bland annat känna sig mer självständiga i sitt arbete och upplever sig ha ett större handlingsutrymme. De arbetar också i en plattare organisationsstruktur än de kommunala cheferna. Studien visar också att chefer i kommunal verksamhet i genomsnitt har högre utbildning än de privata. Uppsatsen avslutas med förslag på framtida forskning.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)