Fastighetsbyråers och fastighetsmäklares varumärke : Påverkan på varumärket med marknadsföring via sociala medier

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Fastighetsbyråers och fastighetsmäklares varumärke - påverkan på varumärket med marknadsföring via sociala medier  Ämne: Kandidatuppsats i företagsekonomi, inriktning verksamhetsstyrning samt företagsfinansiering och fastighetsvärdering 15 HP  Författare: Daniella Ahlström & Lisa Lindgren Handledare: Urban Österlund  Forskningsfrågor: Hur vill fastighetsbyråer och fastighetsmäklare påverka varumärket genom marknadsföring via sociala medier? På vilket sätt påverkas säljarens val av fastighetsmäklare när marknadsföring sker via sociala medier?  Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och förklara hur fastighetsbyråer och fastighetsmäklare vill påverka varumärket genom marknadsföring via sociala medier. Dessutom redogöra för hur säljarens val av fastighetsmäklare kan påverkas av marknadsföring via sociala medier.  Metod: Studien har arbetats fram med en kvalitativ forskningsmetod, där empirin har samlats in genom telefonintervjuer. Studiens författare har använt sig av en abduktiv forskningsansats.  Slutsatser: Fastighetsbyråer och fastighetsmäklare vill påverka varumärket genom marknadsföring via sociala medier på följande sätt: synas, etablering, top of mind och återkommande kunder samt framföra fastighetsbyråers värden. Studien har även visat att användning av marknadsföringstjänster som optimerar marknadsföringen på sociala medier bidrar till mer trafik på internet vilket gynnar fastighetsbyråerna och deras varumärke. Studien har inte visat att marknadsföring via sociala medier har någon direkt inverkan på säljares val av fastighetsmäklare/fastighetsbyrå. Sociala medier är inte avgörande men kan ha en indirekt påverkan på individuella fastighetsmäklare och fastighetsbyråer. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)