Patientens upplevelse av fysisk beröring i omvårdnad – en litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Fysisk kontakt är nödvändig i omvårdnad, trots det är patientupplevelsen av attbli fysisk berörd av vårdpersonal bristfälligt beskriven i litteraturen. Beröringenkommunicerar oavsett hur den används och den kan användas både för att utföra procedurerinom omvårdnad men också expressivt för att uttrycka känslor. Beröring kan dessutommissbrukas inom vården och användas för att uttrycka makt. Upplevelsen av beröringen ärrelevant för vårdrelationen och även genus har relevans för beröring i omvårdnad. Syfte: Attbeskriva hur patienter upplever att bli fysiskt berörda av vårdpersonal. Metod: Allmänlitteraturöversikt baserad på nio vetenskapliga artiklar, varav sex med kvalitativ, två medkvantitativ och en med mixad metod. Resultat: Av analysen framkom fyra kategorier:Beröring kommunicerar, Beröring påverkar vårdrelationen, Beröring påverkar patientenssymtom och I kontakt med sig själv, där tre av huvudkategorierna har en eller flerasubkategorier. Slutsats: Ämnet är underforskat och ingen säker slutsats kan dras. Detframkommer dock att kommunikation genomstrålar i stort sett alla kategorier, där brister ikommunikationen leder till misstro och obehag. Tillit till sjuksköterskan och dennesgenuinitet i vårdrelationen är relevant för att patienten ska vilja ge sjuksköterskan tillgång tillsin kropp. Dessutom kan en beröringsintervention vara ett komplement tillläkemedelsbehandling vid upplevd smärta och ångest. Sjuksköterskan uppmanas beakta ochutforska beröringens positiva följer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)