Redovisningsekonomens praktik och dess inverkan på etisk redovisning : En kvalitativ studie om vilka bakomliggande faktorer som har en inverkan på hur redovisningsekonomer upprättar redovisningen

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Sammanfattning: Den etiska redovisningen går även mot en negativ trend, där anmälningar i samband med oetisk redovisning ökat markant de senaste åren. En redovisningsekonom har i uppgift att ta hand om bokföringen samt upprätta redovisningen. Redovisningsekonomer har ansvaret att kontrollera samt redovisa ett företags finansiella situation. Detta betyder att redovisningsekonomer har ett stort ansvar då deras redovisning visar hur framgångsrikt ett företag driver sin verksamhet. Därför kommer studien studera vilka bakomliggande faktorer som har en inverkan på hur etiskt redovisningsekonomer upprättar redovisningen. Syfte och frågeställning: syftet med föreliggande studie är att utforska samt identifiera vilka bakomliggande faktorer som har en inverkan på den etiska redovisningen. Vidare syftar studien även till att bidra med förståelse kring vad som har en inverkan på hur redovisningsekonomer bemöter etiska utmaningar samt hanterar dessa situationer vid upprättandet av redovisningen. Studiens frågeställning blir därmed följande: vilka bakomliggande faktorer har en inverkan på hur etiskt redovisningsekonomer upprättar redovisningen? Metod: studien utgår från en kvalitativ metod som består av semistrukturerade intervjuer med sex olika redovisningsekonomer. Valet av forskningsmetod syftar till att få en förståelse kring möjliga bakomliggande faktorer som har en inverkan på hur etiskt redovisningsekonomer upprättar sin redovisning. De redovisningsekonomer som intervjuades valdes utifrån deras erfarenhet inom yrket. Slutsats: studien anger de bakomliggande faktorer som har en inverkan på hur etiskt redovisningsekonomer upprättar redovisningen. Resultat från föreliggande studie visar på hur externa, personliga och organisatoriska faktorer har en inverkan på den etiska redovisningen. Föreliggande studie indikerar även att erfarenhetslängden har en inverkan gällande hur redovisningsekonomer hanterar de bakomliggande faktorerna vid upprättandet av den etiska redovisningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)