Autismspektrumtillstånd i förskolan : Professionens perspektiv på inkludering och delaktighet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa studie är att bidra med kunskap om hur rektorer och förskollärare arbetar med att främja delaktighet för barn med autismspektrumtillstånd. Frågeställningarna som besvaras behandlar hur socialt samspel främjas, hur resurser nyttjas och hur fysiska lärmiljöer anpassas. Empiri insamlades genom semistrukturerade intervjuer med tre förskolelärare och fyra rektorer. En tematisk analys gjordes av empirin och resultatet analyserades med utgångspunkt i sex delaktighetsaspekter: tillhörighet, tillgänglighet, samhandling, erkännande, autonomi och engagemang. Ett särskilt fokus sätts på sådant som kan uppfattas som stödjande respektive hindrande utifrån relationella och sociokulturella perspektiv. Resultatet visar att förutsättningarna att uppleva tillhörighet i barngrupper varierar. Förskolors miljöer och arbetssätt anpassas för att förbättra tillgängligheten och möjliggöra för samhandling men tvivel uttrycks beträffande huruvida barn med grav autism upplever engagemang i förskolan. Vid några enheter uppges huvudansvaret för barn med AST överlämnas på personal med lägre kompetens, något som kan ses som ett tecken på bristande erkännande. Informanterna får stöd från specialpedagoger och habiliteringen men ekonomi uppges vara ett hinder för att anställa personal med specialpedagogisk kompetens. Avskärmande lösningar förekommer, något som bidrar till att autonomi kan upplevas som den mest problematiska delaktighetsaspekten Slutligen nämns att interventionsprogram som IBT förekommer i förskolorna, något som informanterna uttrycker motstridiga känslor inför. Några centrala slutsatser är att det föreligger behov av kartläggning, yrkesöverskridande samarbeten och en översikt av hur resurser nyttjas i förhållande till olika aspekter av barns delaktighet.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)