Den nyutexaminerade sjuksköterskans känslor, upplevelser och erfarenheter i sin nya yrkesroll : En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

Sammanfattning: Bakgrund: Sjuksköterskeutbildningen ger studenterna förutsättningar att kunna axla sin blivande roll som sjuksköterska genom att tillgodose både praktisk och teoretisk kunskap under sex terminer. Underbemanning och ett stort antal patienter har en stor påverkan på den psykosociala arbetsmiljön i sjukvården idag. En utsatt grupp är nyutexaminerade sjuksköterskor som löper större risk att drabbas av psykosociala påfrestningar. Syftet är att undersöka den nyutexaminerade sjuksköterskans känslor, upplevelser och erfarenheter av sin nya yrkesroll på sjukhus. Metoden är en allmänlitteraturöversikt baserad på nio vårdvetenskapliga artiklar. Resultatet presenteras i fyrahuvudteman; De första stapplande stegen, relationer, att landa i den nya yrkesrollen och underbemanning - ett arbetsmiljöproblem. Sedan redovisas sju stycken underteman: kollegor, handledare, patienter, en utmaning i att bli självständig, göra misstag, prioritera sin tid och kompromissa bort sig själv. Resultatdiskussionen påvisar glappet mellan akademi och yrkesliv som orsakar stress hos nyutexaminerade sjuksköterskor, vidare diskuteras hur förutsättningar i utbildningen och första tiden i yrket kan påverka denna upplevelse. Etisk stress kopplas till varför de nyutexaminerade sjuksköterskorna kompromissar med sig själva och sin fritid för att leva upp till alla delar av yrkesrollen. De nyutexaminerade sjuksköterskorna behövde stöd, acceptans och respekt från kollegor för att stärka sin jobbtillfredsställelse och upplevelsen av detta kopplas till KASAM.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)