Innovativa boendeformer för unga vuxna : En möjlig väg in på den svenska bostadsmarknaden

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

Sammanfattning: I detta arbete beskrivs intresset för och kännedomen om tre innovativa boendeformer som riktar sig till unga vuxna mellan 18 och 35 år på den svenska bostadsmarknaden. Det belyser det befintliga beståndet av bostäder och unga vuxnas största hinder för att erhålla en bostad. Arbetet tar sin utgångspunkt i den rådande bostadsbristen i Sverige, där flertalet grupper av olika skäl upplever hinder att ta sig in på bostadsmarknaden. Detta bidrar till att offentliga aktörer och olika bostadsutvecklare behöver hitta nya sätt för att underlätta för utsatta grupper att erhålla en bostad. Studien baseras på litteraturstudier av bland annat tidigare forskning, enkätundersökningar med unga vuxna och intervjuer med representanter från olika delar av branschen. Resultaten visar ett intresse för, men låg kännedom om, de tre boendeformerna: hyrköp, ungdomsettor och kooperativa hyresrätter. Dessa är alla anpassade för att avhjälpa problematiken för vissa inom målgruppen, särskilt gruppen unga vuxna, att ta sig in på bostadsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)