Polisiära övningar mot pågående dödligt våld : En innehållsanalys av polisens övning POLKON HT2020

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

Sammanfattning: Syftet med studien var att studera polisens övning POLKON HT2020 och hur övningen kunde förstås utifrån den kunskap som finns om pågående dödligt våld. Vidare syftade studien till att ta reda på hur kunskapen och analysen av övningen kunde användas för att planera framtida övningar. Materialet som användes i studien bestod av polisens material från övningen POLKON HT2020 som genomfördes hösten 2020 i Jönköping. Syftet med övningen var att poliserna skulle öva på att möta och bekämpa pågående dödligt våld. Studien genomfördes som en kvalitativ innehållsanalys. Innehållsanalysen kopplades sedan samman med kriminologisk forskning samt rutinaktivitetsteorin och kognitiva psykologiska teorier. Resultatet visade att de moment som genomfördes i övningen i stor utsträckning överensstämde med den kunskap som finns om pågående dödligt våld. Framtida övningar bör bygga på kunskap om brottstypen för att på samma sätt förbereda poliserna på skarpt läge.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)