Hur personer med schizofreni upplever att leva med sin sjukdom

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för hälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Schizofreni klassas som en psykossjukdom som bidrar med en reformerad verklighetsuppfattning och som även ger nedsatta förmågor kognitivt och socialt. Schizofreni tillhör västvärldens tio mest funktionsnedsättande sjukdomar. Tidigare forskning har visat att anhöriga har brist på kunskap kring sjukdomen och detta leder bland annat till oförståelse samt att de har svårt att veta hur mycket de ska involvera sig i personernas liv. Tidigare forskning har även visat att behandling som gått ut på att personer med schizofreni fått dela med sig av sina upplevelser har lett till positiva aspekter både för dem själva samt anhöriga och omvårdnadspersonal. Syfte: Syftet var att beskriva personers upplevelser av att leva med schizofreni. Metod: En beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats bestående av 14 vetenskapliga artiklar. Huvudresultat: Personer med schizofreni upplevde delade känslor kring relationer och sysselsättning. Positiva känslor var att de upplevde dessa som normaliserande och fördelaktigt när det kom till självkänsla, en känsla av att tillhöra samhället samt socialt fördelaktigt. Negativa känslor som upplevdes var diskriminering, nedvärdering, psykisk misshandel men även att läkemedel, sömn och symtom påverkade deras prestationsförmåga och dygnsrytm. Upplevelser av coping var att de ofta vände sig till religion, olika självhjälpande aktiviteter samt gemenskap med andra människor. En del personer med schizofreni förnekade dock sitt tillstånd då de inte upplevde att de var sjuka. Många negativa känsloupplevelser förekom och dessa ledde många gånger till suicidala tankar och handlingar då det ansågs leda till frihet. Slutsats: Personer med schizofreni upplever svårigheter genom livet och genom att få prata om sina upplevelser så kan det bidra med en ökad förståelse kring sjukdomen för både personerna med schizofreni men även för anhöriga och omvårdnadspersonal. Denna kunskap skulle med fördel kunna användas till att anpassa olika rehabiliteringsåtgärder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)