Inkludering i fritidshem och förskola : En kvalitativ studie av fritidspedagogers och förskollärares inkluderingsarbete i relation till pedagogiskt ledarskap

Detta är en Magister-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att belysa det inkluderingsarbete förskollärare och fritidspedagoger gör i fritidshem respektive förskola utifrån pedagogiskt ledarskap i relation till möjligheter och förutsättningar försedda av verksamheten. Studien är formad efter kvalitativ metod med hermeneutisk ansats, eftersom studien handlat om att förstå, tolka och uppfatta den information som uppkommit i samband med intervjuerna. Semistrukturerade intervjuer valdes som datainsamlingsmetod, dessa analyserades med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Tillvägagångssättet har underlättat processen och bidragit till att resultatdelens viktigaste delar följt en röd tråd i förhållande till syfte och frågeställningar. I studien framkommer det att förskollärare och fritidspedagoger arbetar med inkludering på olika sätt, de anpassar miljöer och aktiviteter så att alla barn kan delta oavsett vilka förutsättningar eller bakgrund dem har. Aktiviteter anpassas efter gruppnivå snarare än individnivå. Ytterligare resultat som framkommit i studien visar hur viktig den pedagogiska relationen är i både fritidshem och förskola. Med hjälp av den pedagogiska relationen skapas bland annat trygghet, förtroende och förståelse mellan pedagoger och barn. Vidare visar studiens resultat att det pedagogiska ledarskapet är betydelsefullt för att barn och elever ska förstå vad som förväntas av dem i relation till lärande- och kunskapsmål.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)