Uppköp eller nedköp?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna studie undersöker inverkan av förvärv på nyligen börsintroducerade företags långsiktiga prestation. Studien kombinerar teorier om börsintroduktioners prestation på lång sikt respektive teorier om hur förvärv påverkar ett företags prestation. Antalet observationer i studien är 154 börsintroduktioner fördelade på de större börserna i Sverige, Norge, Danmark, Finland och Island. Studien påvisar att förvärv signifikant har inverkan på nyligen börsintroducerade företags långsiktiga prestation mätt som BHAR. Vidare tenderar nyligen börsintroducerade företag som gör regelbundna förvärv prestera sämre än nyligen börsintroducerade företag som göra oregelbundna förvärv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)