Bakomliggande faktorer till GRI-baserad hållbarhetsrapportering : En kvantitativ studie på svenska börsnoterade bolag

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

Sammanfattning: Titel: Vilka bakomliggande faktorer påverkar upprättandet av hållbarhetsrapporter? • En kvantitativ studie om de bakomliggande faktorerna till att företag upprättar GRI-baserade hållbarhetsrapporter. Nivå: C-uppsats, examensarbete inom företagsekonomi Författare: Oscar Hemmingsson och Jesper Skarin Handledare: Fredrik Hartwig Datum: 2018 - maj Syfte: Avsikten med uppsatsen är att ge ytterligare underlag till om det finns ett samband mellan faktorerna och upprättandet av en hållbarhetsrapport. Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar Global Reporting Initiative-baserad hållbarhetsrapportering hos svenska noterade bolag. Metod: I uppsatsen genomförs en kvantitativ studie som fokuserar på svenska börsnoterade bolag på Nasdaq Stockholm i segmenten Small Cap, Mid Cap och Large Cap. Efter bortfall på grund av bristfällig information så genomförs studien på 288 stycken företag. Studien tillämpar en innehållsanalys och genomför hypotesprövningar via en regressionsanalys. Data har samlats in från företagens respektive årsredovisningar år 2016 och 2017 i den mån årsredovisningen var tillgänglig den 15 april 2018. Vidare så hämtas den finansiella informationen från databasen Retriever. Resultat och slutsats: Studiens resultat visar att både storlek och lönsamhet har ett positivt respektive negativt samband som är statistiskt signifikant med en signifikansnivå på 0,05. Studiens utfall hittar ingen statistisk signifikans gällande sambandet på de övriga oberoende variablerna tillväxt, skuldsättningsgrad, likviditet, styrelsesammansättning och lagändring samt kontrollvariabeln bransch. Förslag till fortsatt forskning: Ett förslag till den fortsatta forskningen är att inkludera fler eller nya bakomliggande faktorer som kan tänkas påverka upprättandet av hållbarhetsrapporter. Vidare så rekommenderas det att undersöka alternativa sätt att mäta de bakomliggande faktorerna. För att undersöka den oberoende variabeln lagändring mer noggrant så bör studien återskapas när samtliga företag gjort sin årsredovisning tillgänglig och den finansiella informationen rapporterats in i databasen Retriever eller motsvarande databas. Uppsatsens bidrag: Uppsatsens bidrag är att den ger ytterligare underlag till sambanden som finns gällande hållbarhetsrapportering och de underliggande faktorerna. Nyckelord: Hållbarhetsrapportering, hållbarhetsredovisning, GRI, bakomliggande faktorer, lagändring

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)