Hållbarhetsintegration – how to walk the talk : En studie om hur hållbarhetsrapportens mål och åtaganden kan integreras i verksamheten via ekonomistyrning

Detta är en Magister-uppsats från Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

Sammanfattning: Bakgrund: Hållbarhet har under de senaste åren blivit ett allt mer aktuellt diskussionsämne och 2016 infördes lagen om hållbarhetsrapportering i Sverige för att främja stora företags hållbarhetsarbete. Studier visar dock att många företag fortfarande pratar mer om hållbarhet än arbetar med det och frågan är därför hur hållbarhet kan bli en mer integrerad del av verksamheten. För att få medarbetare att arbeta i rätt riktning och uppfylla uppsatta mål används ekonomistyrning, så även vid integration av hållbarhet och hållbarhetsmål. Syfte: Studien syftar till att undersöka samt skapa förståelse för hur hållbarhetsrapportens mål och åtaganden, med hjälp av ekonomistyrning, kan integreras i verksamheten och på så sätt bidra till förbättrat hållbarhetsarbete. Genomförande: Studien är en kvalitativ flerfallsstudie med iterativ ansats. Det empiriska materialet har samlats in via semistrukturerade intervjuer med sex respondenter från sex olika fallföretag, som valdes ut med hjälp av ett målstyrt bekvämlighetsurval. Slutsats: Studien resulterar i att företag arbetar olika mycket med hållbarhetsfrågans tre ansvarsområden, beroende på kontext. Vidare har informella styrmedel en mer framträdande roll vid integration av hållbarhet och hållbarhetsmål än formella styrmedel. Slutligen kommuniceras hållbarhet och hållbarhetsmål till anställda via ett antal olika forum, dels indirekta kanaler som intranät men även direkta kanaler som obligatoriska diskussioner.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)