Mätning av störningar på lågspänningsnät

Detta är en M1-uppsats från Institutionen för datavetenskap, fysik och matematik, DFM

Sammanfattning: Examensarbetet har utförts på uppdrag av Växjö Energi och Elnät AB och är en elkvalitetsanalys av Växjös lokala nät. Målet med analysen var att undersöka av VEAB utvalda objekt för att ge en nulägesbild av elkvaliteten i Växjö.  Elkvalitet blir en växande fråga i takt med utvecklingen av känslig och energisnål elutrustning. Eftersom utrustning av detta slag ökar i alla miljöer är det av intresse att utreda dess inverkan på elnätet. VEAB identifierade fem olika områden i Växjös elnät där störningar har påträffats eller eventuellt kan komma att innebära störningar i framtiden. Mätningar har påvisat att elleveransen är god i de mätpunkter som undersökts. Det framgår tydligt att ökad mängd olinjära enfasbelastningar ökar halten av tredjeövertonen. Detta blir framförallt påtagligt i offentliga miljöer och bostadsområden. Dessa övertoner ingår i det lågfrekventa området och anses inte utgöra ett större problem tack vare VEAB:s starka nät, där dimensioneringen är väl tilltagen för att klara denna mängd övertoner. Fenomenet behöver därför inte prioriteras i den närmaste framtiden. Rapporten har gett en bra kunskap om förekomsten av lågfrekventa övertoner och hur dessa åtgärdas. Rapporten har inte behandlat högfrekventa övertoner, men indikation på att fenomenet förekommer i anläggningar är tydlig. Behovet av att utreda dessa i framtiden kommer sannolikt att vara av stor vikt, då det i nuläget finns bristfällande kunskap om dess konsekvenser i elnät och anläggningar. Under mätningarna har det registrerats tolv transienter som alla är av typen impulstransienter, vilket innebär att de har låg energimängd och påverkar sannolikt endast närliggande utrustning. Huruvida störningarna leder till interferens är oklart, då apparater skall ha en viss immunitet mot störningar enligt gällande EG direktiv. Uppkomsten härleds, i detta fall, till aktuell anläggning eftersom omkopplingar i nätet oftast genererar högfrekventa transienter med högt energiinnehåll. Störkällan till impulstransienter är i många fall svår att utreda i en komplex anläggning. Det kan handla om till- och frånkoppling av induktiva belastningar som hissar, fläktsystem och mindre kopplingsutrustningar t.ex. strömbrytare och kontaktorer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)