Det uteblivna samtalet om sexualitet - psykologers och psykoterapeuters upplevelse av hinder att samtala om sexualitet

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/ Psykologiska institutionen

Författare: Anna Wickberg; [2020-07-08]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Syftet med studien var att undersöka psykologers och psykoterapeuters upplevelse av hinder att samtala om sexualitet i terapier. För att undersöka detta genomfördes sex semistrukturerade intervjuer med psykologer och psykoterapeuter. Studien hade en kvalitativ ansats, och intervjumaterialet analyserades utifrån en induktiv tematisk analys. Analysen visade att de upplevda hindren dels var knutna till det omgivande samhället, dels till synen på terapi och psykologisk teori. Det tycks som att sexualitet riskerar att få en alltför undanskymd plats i psykoterapier på grund av försiktighet, normativt tänkande och en ovana hos terapeuterna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)