Hur apotekskunder upplever sin medicinering med delade tabletter

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för naturvetenskap, NV

Författare: Clara Toro; [2010]

Nyckelord: medicinering; dosering; apotek;

Sammanfattning: Bakgrund: Ordinationer med dosering som innebär att tabletter skall delas förekommer på 10 % av alla recept i Sverige. Ordinationer med delade tabletter kan upplevas som ett problem hos patienten. Detta kan leda att följsamheten till sin medicinering påverkas negativt. Syftet med studien är att ta reda på hur apotekskunder upplever sin medicinering med delade tabletter. Metod: Intervjustudie med apotekskunder, >18 år, som har en ordination med en dosering som innebär att tabletterna behöver delas. Resultat: Av 412 inkluderade apotekskunder uppgav 30 % av studiepopulationen att de upplevde problem med delningen av tabletterna. Vanliga problem var att tabletterna var för hårda och svåra att dela, att det blir olika stora delar, att tabletterna går sönder/bli smulor/smådelar. 36 % angav att de använde någon form av verktyg för att klara av att dela sina tabletter. Majoriteten använde sig av kniv. Slutsats: Fastän 70 % uppgav att det inte var ett problem att dela tabletterna tyckte ändå majoriteten av dem att det skulle finnas en tablett i ”rätt” styrka så att de slipper dela. Om resultaten generaliseras till den del av befolkningen som de intervjuade kunderna presenterar, skulle ca 100 000 få en ordination på delade tabletter och av dessa skulle 26 000-36 000 ha problem med tablettdelningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)