ASL i förändring - ett sätt att individanpassa läs- och skrivutvecklingen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Malmö universitet/Lärande och samhälle

Sammanfattning: Lärare står inför svåra utmaningar då det gäller att finna läs- och skrivlust hos elever. Enligt styrdokumenten ska såväl en individanpassad som allmängiltig undervisning genomföras i skolan. För att tillgodose detta förekommer det att lärare använder sig av Skriva sig till Läsning, ASL- metoden. I ASL använder eleverna sig av skärmbaserad texthantering, såsom läsplattor och datorer för att lära sig läsa genom att skriva. Denna uppsats är en litteraturgranskning av 10 artiklar hämtade från akademiska journaler för att undersöka följande frågeställningar: Hur påverkar ASL-metoden f-3 elevers läs- och skrivutveckling? Vilka faktorer spelar in för att kunna individanpassa skrivundervisningen med ASL i det digitala f-3 klassrummet? Resultatet från vår granskning visar att ASL och digitala verktyg kan möjliggöra ett mer likvärdigt sätt att lära sig läsa och skriva för den enskilda individen. Elever med svenska som andraspråk, elever med läs - och skrivsvårigheter och elever som redan kan läsa och skriva vid skolstart gagnas av användning av digitala verktyg, under förutsättningen att de får hjälp och stöttning av läraren och sina kamrater.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)