''Det är som att de lever dubbla liv'' : En kvalitativ studie om professionellas upplevelser av arbetet med identitetsskapande hos ungdomar med utländsk bakgrund, i särskilt utsatta områden. 

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

Sammanfattning: Här nedan presenteras en studie med en kvalitativ ansats och hermeneutisk-fenomenologisk vetenskapstratidion där vi använt en metod med semistrukturerade intervjuer. Syftet med studien är att belysa socialpedagogers upplevelser av arbetet med identitetsskapande hos ungdomar med utländsk bakgund, i särksilt utsatta områden. Detta för att belysa eventuella normkonflikter och upplevelser av mellanförskap hos un gdomar med utländsk bakgrund. Huvudresultaten visar på att våra intervjupersoner i sitt arbete stött på, märkt eller vet om att ungdomar med utländsk bakgrund kan uppleva eventuella normkonflikter och mellanförskap. Ungdomarna beskrivs ibland uppleva olika typer av normer och roller i hemmet och i det omgivande samhället. Resultatet indikerade även på att trots att intervjupersonerna är väl medvetna om om fenomenet känner de inte till några standardiserade verktyg för hur de hanterar frågan i sitt arbete. De anser att arbete med identitetsskapande hos ungdomar med utländsk bakgrund ingår i deras arbete generellt, men att det hade behövts uppmärksammas mer.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)